Make your own free website on Tripod.com
Banner
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้งองค์กร
บุคลากร
บริการของเรา
ข่าว
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่”
 
ประชาสัมพันธ
กิจกรรม

     งานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นงานที่มี
ขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ
สำหรับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ได้มีโอกาสรับการศึกษา